Breadcrumbs

Tvarka

JURBARKO ŠVIETIMO CENTRO NAUDOJIMOSI MOKYMO PRIEMONĖMIS BEI LITERATŪRA TVARKA

 1. Jurbarko savivaldybės Jurbarko švietimo centras  (toliau – Centras) kaupia informacinę, mokslo populiariąją, metodinę literatūrą, dalinai programinę literatūrą bei mokymo priemones (ugdymo procese naudojamos vaizdinės, techninės, demonstracinės, mokomosios kompiuterinės priemonės), atsižvelgdamas į Jurbarko savivaldybės ugdymo įstaigų pedagogų ir Centro darbuotojų poreikius bei švietimo aktualijas.
 2. Literatūros bei mokymo priemonių fondas yra Centro turtas, saugomas įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Šis fondas atsispindi Centro sudarytame literatūros ir mokymo priemonių kataloge.
 4. Centro specialistai informuoja pedagogus apie Centro įsigytas naujas mokymo priemones ar literatūrą metodinių ratelių pasitarimų metu, el. paštu, informacija skelbiama internetinėje svetainėje.
 5. Centras sudaro sąlygas visiems Jurbarko savivaldybės švietimo bendruomenės nariams, Centro darbuotojams bei lektoriams naudotis literatūros fondais bei mokymo priemonėmis.
 6. Visi vartotojai, imantys iš Centro metodinę medžiagą, registruojami vartotojų apskaitos knygoje.
 7. Skaitytojas iš Centro literatūros fondo gali išsinešti ne daugiau kaip 5 spaudinius.
 8. Literatūra išduodama 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, metodinės priemonės – abipusiu susitarimu.
 9. Už laiku negrąžintą leidinį ar mokymo priemonę taikomos nuobaudos: įspėjimas žodžiu, įspėjimas raštu arba teisės naudotis Centro literatūros ir mokymo priemonių fondu atėmimu.
 10. Jei asmuo paimtą literatūros spaudinį ar mokymo priemonę praranda, nepataisomai sugadina, privalo jį pakeisti tokiu pat, Centro pripažintu lygiaverčiu arba atlyginti rinkos kaina.
 11. Už literatūros ar mokymo priemonės savavališką pasisavinimą asmenys baudžiami įstatymų numatyta tvarka.
 12. Literatūra bei mokymo priemonės gali būti nurašomos dėl tokių priežasčių:
 • susidėvėję, skaitytojų sugadinti;
 • nepaklausūs ir praradę aktualumą;
 • negrąžinti skaitytojų;
 • sugadinti ar prarasti ypatingomis aplinkybėmis (dėl gaisro, potvynio ir kt.);
 • vagystės atveju (nesant galimybių nustatyti konkrečius kaltininkus nurašoma;
 • perduoti kitoms institucijoms (mainais, neatlygintinai perduota kita institucijai).
 1. Literatūra bei mokymo priemonės nurašomos vadovaujantis Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos tvarka.
 2. Už Centro literatūros bei mokymo priemonių priežiūrą, tvarkymą, išdavimą atsakingas Centro direktoriaus paskirtas specialistas.
 3. Už Centro literatūros bei mokymo priemonių apskaitą atsakingas Centro vyr. buhalteris.